Legal

Dades identificatives del responsable de la web i del tractament de dades personals

Empresa: SENAR-VIDAL S.A.
NIF: A43110287
Adreça: Avinguda de la Ràpita, 183.
C.P.: 43870
Població: Amposta
Província: Tarragona
Contacte: senar@senarvidal.com
Web: https://www.senarvidal.com

L'accés a i/o ús és totalment voluntari i atribueix a qui ho fa la condició d'USUARI. Tot USUARI accepta, des del mateix moment en què accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents "Condicions Generals" així com, si escau, les "Condicions Particulars" que puguin complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit en relació amb els serveis i continguts. En conseqüència, l'USUARI haurà de llegir detingudament les unes i les altres abans de l'accés i d'utilització de qualsevol servei sota la seva responsabilitat.

En qualsevol cas, ens reservem el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a aquest lloc d'aquells usuaris que incompleixin qualsevol d'aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin aplicables.


Objecte i Modificació de condicions

Posem a disposició dels USUARIS la possibilitat de navegar, accedint als continguts i serveis sempre que ho facin d'acord amb allò previst a les presents CONDICIONS GENERALS.

En qualsevol cas, ens reservem el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis i condicions d'accés i/o ús d'aquest lloc, sempre que ho consideri oportú.


Principis Generals - Responsabilitat de l'Usuari

L'USUARI s'obliga a utilitzar els serveis i continguts que us proporcionem conforme a la legislació vigent i als principis de bona fe i usos generalment acceptats i no contravenir amb la seva actuació a través del Web l'ordre públic. Per tant, queda prohibit tot ús amb fins il·lícits o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar i/o sobrecarregar, de qualsevol forma, la utilització i funcionament normal del Portal, o bé, que directament o indirectament atemptin contra aquest o contra qualsevol tercer .
L'usuari no transmetrà a través del servei res que atempti contra els valors i la dignitat de les persones, d'acord amb les normes nacionals i internacionals de protecció dels drets humans. L'usuari es compromet a subministrar informació veritable i exacta sobre ell mateix als formularis de registre, si n'hi hagués.
Així mateix, queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, fitxers de so i/o imatge, logos,. ..) i altres elements, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així resulti permès per la llei.
Així mateix, es prohibeix respecte dels continguts abans detallats, qualsevol utilització comercial o publicitària, diferent de l'estrictament permesa, si escau, i la vulneració, en general, de qualsevol dret derivat d'aquests.
L'existència d'un hiperenllaç no implica l'existència de relacions entre nosaltres i el propietari d'aquesta pàgina, ni l'acceptació i l'aprovació dels continguts i els serveis.
L'USUARI serà l'únic responsable per l'ús d'aquest lloc i pel compliment d'aquestes CONDICIONS GENERALS íntegrament. En conseqüència, l'USUARI s'obliga a mantenir en secret, amb el caràcter d'informació confidencial i reservada, les claus d'accés, les contrasenyes o les dades similars assignades per accedir a qualsevol dels seus serveis, i és responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa derivats del mal ús realitzat per si o per tercers, tant contra el mateix usuari, considerant-se aquest com a conseqüència de la seva negligència, com els que puguem patir nosaltres, com a conseqüència de l'incompliment de les presents CONDICIONS GENERALS.
Qualsevol infracció d‟aquestes CONDICIONS GENERALS pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin contra l‟usuari.Exclusió de garanties i de responsabilitat

No garantim ni ens fem responsables, en cap cas ni circumstància, dels següents fets i continguts, ni de qualssevol danys i perjudicis que poguessin, si escau, derivar-se'n:

· Manca de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i efectiu funcionament del Web o/i dels seus serveis i actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinència, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, sigui quina sigui la causa, i les dificultats o problemes tècnics o d'una altra naturalesa en què tinguin l'origen aquests fets.

· La transmissió o/i existència de virus, altres elements o programes lesius per a l'equip dels usuaris que poguessin afectar-los, com a conseqüència de l'accés, ús o examen del lloc, o produïssin alteracions als seus documents electrònics o fitxers.

· De l'ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d'un tercer o contrari al contingut d'aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment admesos oa l'ordre públic, del Web, dels seus serveis i continguts, pels USUARIS.

· De les vulneracions o infraccions de les lleis, usos o costums vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contractuals, drets d'intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre d'altres, de tercers.

· Vicis o defectes dels continguts i/o serveis als quals s'accedeixi a través del web.

· Per la recepció, emmagatzematge, obtenció, difusió o transmissió per part dels USUARIS, dels continguts.

· Pel coneixement de qualsevol informació que poguessin posseir o utilitzar terceres persones no autoritzades de les característiques i circumstàncies de l'ús dels continguts i serveis pels USUARIS.

· Per l'incompliment, per part de tercers de les seves obligacions derivades o contretes en relació amb els serveis prestats als USUARIS, així com per la manca de qualitat, fiabilitat, adequació a allò ofert, licitud, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a disposició dels USUARIS en aquest lloc.

L'enumeració anterior té mer caràcter enunciatiu i no és, en cap cas, exclusiu ni excloent en cap dels punts. En tots els supòsits excloem qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats directament o indirectament dels mateixos i de qualssevol altres no especificats de característiques anàlogues.


Enllaços

El PORTAL inclou o pot contenir dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers per facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet.

No assumim cap responsabilitat derivada de l‟existència d‟enllaços entre els continguts d‟aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre nosaltres i les persones o entitats autores i/o gestores d'aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin. En aquest sentit l'USUARI s'obliga a posar la màxima diligència i prudència en cas d'accedir o utilitzar continguts o serveis dels llocs als quals accedeixi en virtut dels enllaços esmentats.


Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els textos, els dissenys, les imatges, les bases de dades, els logos, l'estructura, les marques i altres elements d'aquest lloc estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits llevat de la nostra autorització prèvia i per escrit. Qualsevol infracció daquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin. No concedim cap llicència o autorització dús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els serveis o els continguts del mateix.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de la seva exclusiva responsabilitat.
Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol USUARI o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus drets legítims per la introducció d'un determinat contingut, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit, mitjançant les dades de contactes indicades a l'inici, indicant:

- Dades de caràcter personal identificatives de linteressat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de linteressat, haurà dindicar la representació que ostenta amb la qual actua.

· Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al Web.

· Acreditació de l'existència, titularitat i vigència dels drets de propietat intel·lectual esmentats.

· Declaració expressa en què l'interessat es responsabilitzi de la veracitat de les dades i informació facilitades en la notificació a què es refereix aquest punt.


Legislació Aplicable i Jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.
Per a totes les qüestions que es puguin suscitar o accions exercitar derivades de la prestació de serveis i continguts, sobre la interpretació, l'aplicació, el compliment o l'incompliment del que s'estableix aquí, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents a la residència del responsable de la Web.